Cenik

Program LSPR 

Za fizične osebe

HITRA PRIJAVA: 1.260,00 € + ddv = 1.537,20 eur (možnost plačila na 3. obroke)
REDNA PRIJAVA: 1.400,00 € + ddv = 1.708,00 eur(možnost plačila na 3. obroke)

Za pravne osebe

HITRA PRIJAVA: 1.395,00 € + ddv = 1.701,90 eur

REDNA PRIJAVA: 1.550,00 € + ddv = 1.891,00 eur

*zadnji dan za prijavo na izobraževanje je 20.09.2024

** hitre prijave sprejemamo do 19.08.2024

PRIJAVITE SE

DODATNE INFORMACIJE:

- Hitre prijave veljajo, če je zavezujoča prijava oddana in plačana najkasneje do 19.8.2024 oziroma je plačan vsaj 1. obrok šolnine.
- 10 odstotni popust za naročnike na revijo MM
- Popusti se ne seštevajo.

ŠOLNINA VKLJUČUJE:

- programske module iz pripravljenega izobraževalnega programa,
- mednarodni izpit (LSPR diploma,),
- podporo predavateljev in organizatorjev,
- kontakte in gradiva,
- osvežitve.

SPLOŠNI POGOJI:

Organizator šole je Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, 01/43 45 640

Rok plačila celotne šolnine je datum pričetka šolanja 17. september 2024.

Za fizične osebe je možno plačilo na 3. obroke, prvi obrok mora biti poravnan pred pričetkom šolanja.

Zadnji dan za brezplačno (pisno) odpoved je 09. avgust 2024 do 23:59.  Možne so le pisne odjave na e-naslov lspr@marketingmagazin.si
Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave iz izobraževanja. V primeru odjave nam morate to sporočiti pisno na e-naslov lspr@marketingmagazin.si.

Refundiranje: udeleženec poravna delno ceno šolnine, če se odjavi pred začetkom izobraževanja, in sicer:
- če se odjavi do 14 dni pred začetkom šolanja, mora plačati 50 odstotkov šolnine.
- če se odjavi od 14 dni do začetka šolanja mora plačati 100 odstotkov šolnine.

Udeleženec poravna polno ceno šolnine, tudi če preneha s šolanjem, razen v primeru nesposobnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe nad 15 dni. O tem mora v 8 dneh pisno z dodanimi potrebnimi potrdili obvestiti vodstvo šole LSPR.

Spremembe v zvezi z izobraževanji:
- V primeru nastopa izrednih okoliščin si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
- Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
- Pridržujemo si pravico zamenjave predavatelja v primeru bolezni predavatelja ali v drugih nepredvidljivih okoliščinah.

Z oddajo prijave se udeleženec zavezuje, da bo v okviru predavanj spoštoval pravila lepega vedenja ter medsebojnega spoštovanja udeležencev in predavateljev. Organizator ima v primeru motenja izobraževalnega procesa pravico, da udeležencu prepove nadaljnje obiskovanje predavanj. V takšnem primeru udeleženec nima pravice do povračila šolnine.

Medijski partner d.o.o. si prizadeva svoja izobraževanja čimbolj  približati pričakovanjem udeležencev. Zato pri vsakem predavanju vaše zadovoljstvo merimo z vprašalniki. Poleg tega pa v primeru, da z izobraževanjem niste bili zadovoljni, sprejemamo vse morebitne pripombe in pritožbe pisno v roku pet dni po zaključku izobraževanja na naslov: Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Morebitno nezadovoljstvo rešujemo s sodelovanjem med udeležencem izobraževanja in Medijskim partnerjem d.o.o.. Za vse pritožbe, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

Medijski partner d.o.o. je odgovoren za stvarne napake pri izpolnitvi obveznosti po pogodbi z udeležencem. Udeleženec nas je v primeru stvarnih napak dolžan v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestiti o napaki, ki jo mora v svojem obvestilu natančno opisati. V primeru, da udeleženec prekorači predhodno navedeni rok izgubi pravice iz naslova stvarne napake po ZVPot.

Klavzula o varstvu osebnih podatkov
Naročnik dovoljuje, da Medijski partner d.o.o.,  z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Vsi posnetki predavanj, seminarjev in drugih podobnih aktivnosti, vključno z v tem okviru prikazanimi grafikami, tabelami ter drugimi študijskimi pripomočki, objavljeni s strani izvajalca izobraževanja so avtorsko delo. Kolikor ni drugače označeno je imetnik avtorskih pravic družba Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Vse pravice na teh delih so pridržane. Zlasti je prepovedana vsaka oblika javnega prikazovanja, predvajanja, objavljanja, reprodukcije, distribucije, dajanja v najem in predelave. V primeru kršitev avtorske pravice ste odškodninsko odgovorni in sicer tako za materialno kot nematerialno škodo. Zavedajte se, da je zlasti internetna distribucija lahko sledljiva.

Kadarkoli lahko pisno po navadni pošti ali po elektronski pošti lspr@marketingmagazin.si ali po telefonu 01/43 45 640 zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.


POLITIKA ZASEBNOSTI – obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov

V družbi Medijski Partner d.o.o. se zavedamo pomena varstva zasebnosti in osebnih podatkov, zato smo pri njihovem zbiranju in obdelavi skrbni in odgovorni. V tem okviru smo pripravili ta dokument s katerim vas seznanjamo s tem katere osebne podatke zbiramo, na kakšen način to počnemo ter kako jih uporabljamo. Sočasno pojasnjujemo kakšne so pri tem vaše pravice ter kako jih lahko uveljavite. Ta dokument ima v pretežnem delu naravo splošnega pojasnila, podrobneje pa boste o obdelavi in varstvu osebnih podatkov obveščeni tudi pri uporabi posamezne storitve pri kateri pride do zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov je MEDIJSKI PARTNER d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Za vsa vprašanja, zahteve in pojasnila vezana na osebne podatke nas lahko kontaktirate po telefonu na tel. št. +386 (0)1 43 45 640, po spletni pošti na elektronski naslov: info@marketingmagazin.si, seveda pa nam lahko tudi pišete na zgoraj navedeni naslov.

Storitve pri katerih zbiramo osebne podatke:

·       uporaba spletne strani https://www.lspr.si/;

·       e-novice LSPR;

·       prijava in udeležba na izobraževanju LSPR;

·       neposredno trženje na podlagi javno dostopnih podatkov;

Kaj je osebni podatek?

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka (npr. EMŠO, davčna št., itd.), podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Obdelava osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z izvajanjem zgoraj navedenih storitev ter ob uporabi naše spletne strani.

V odvisnosti od posamezne storitve obdelujemo sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, naslov spletne pošte, telefonsko številko, potrdilo o šolanju, podatek o delodajalcu in delovnem mestu, podatke vezane na vpis v evidenco brezposelnih oseb, davčno številko, podatke o prisotnosti na izobraževanjih in dogodkih ter podatke o vašem delu in aktivnostih na področju marketinga in drugih dejavnostih o katerih poročamo v okviru našega novinarskega dela. Podrobnejše podatke o tem točno katere osebne podatke obdelujemo pri kateri od naših storitev najdete pri pojasnilih vezanih na posamezno storitev.

Pravne podlage za zbiranje

(i).    vaše soglasje (e-novice LSPR, tržno obveščanje);

(ii).    izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, prijava in udeležba na izobraževanju LSPR

(iii).    zakoniti interes (posredovanje zunanjim sodelavcem (računovodski servis – za namen izdajanja in plačila računa, pravna služba – za namen izterjave neplačanih obveznosti, vzdrževanje spletnih strani – za namen izvedbe vzdrževalnih del, predavatelji – za namen izvedbe predavanj). V navedenem okviru gre za takšne storitve, ki so nujno potrebne za naše poslovanje in izvajanje storitev, ki jih nudimo. Gre tudi za vprašanje zagotavljanja kvalitetne storitve, pri čemer pa ne opuščamo skrbne presoje ravnovesja vezanega na temeljne svoboščine posameznika in njegove interese ob obdelavi podatkov posameznikov.

V okviru zakonitega interesa izvajamo tudi naše novinarsko delo, ko z namenom obveščanja, izobraževanja ter spodbujanja javne razprave poročamo o dogodkih, osebah, trendi ter razvoju na področju marketinga in s tem povezanih področij. Seveda tudi pri tem ne opuščamo skrbne presoje ravnovesja vezanega na temeljne svoboščine posameznika in njegove interese ob obdelavi podatkov posameznikov.

Neposredno trženje

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja, s tem v zvezi imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

V primeru vašega ugovora obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Osebne podatke hranimo dokler je to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Skladno s posameznimi storitvami hranimo podatke:

(i).    e-novice LSPR ter neposredno trženje – do odjave;

(ii).    prijava in udeležba na izobraževanju LSPR – do 5 let od zaključka programa

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, izobraževalnim programom ali novinarskim delom, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

Kdo obdeluje vaše podatke

Zbrane podatke bo uporabljalo naša družba ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del.

V primeru plačljivih storitev lahko pride tudi do obdelave s strani računovodskega servisa za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačevanja zunanje pravne službe za namen izterjave.

V primeru dogodkov lahko pride tudi do obdelave s strani soorganizatorja.

V primeru izobraževanj lahko pride do obdelave s strani predavateljev, in sicer v obsegu potrebnem za izvedbo predavanj. Kolikor je financer izobraževanja Zavod RS za zaposlovanje vaše osebne podatke obdeluje tudi ta organ.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Uporaba spletne strani

Spletna stran deluje s pomočjo ti. piškotkov (angl. cookies). Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo, in sicer z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki ste jih uporabili pri dostopu. Če nam podate privolitev, bomo uporabljali tudi ne nujne piškotke. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Več o piškotkih si lahko preberete v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe - povezava.

Pošiljanje personaliziranih ponudb

V okviru uporabe spletne strani posebej izpostavljamo, da z namenom zagotavljanja boljše in bolj usmerjene ponudbe izvajamo profiliranje strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov za ta namen je privolitev. Več o tem si lahko preberete tudi v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe, ki obravnava piškotke - povezava.

Če se ne strinjate, da vas obveščamo na opisani način, lahko kadarkoli umaknete podano soglasje oziroma ugovarjate obdelavi, to ne vpliva na vaše pravice iz razmerji z nami in ne predstavlja nikakršne oteževalne okoliščine.

Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter kako jih uveljavite

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

·       seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;

·       omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;

·       pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

Prav tako smo vas dolžni obvestiti o primerih kršitev varstva osebnih podatkov.

Pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si.

Sklepno

Vsaka sprememba naše Politike zasebnosti o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani naše družbe https://www.marketingmagazin.si/ oziroma v primeru LSPR na spletni strani https://lspr.si/.

Z uporabo spletne strani potrjujete, da sprejemate in soglašate s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Sklepno ponovno poudarjamo, da podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja nam lahko pošlje preko spletne pošte: info@lspr.si ali pisno po pošti na sedež podjetja.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o. nam lahko pišete na info@lspr.si

I.         uporaba spletne strani https://www.lspr.si/

V zvezi z dostopanjem do naše spletne strani prihaja do zbiranja nekaterih vaših osebnih podatkov, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem IP naslovu, čas obiska ter preko piškotkov ob podanem soglasju opravljamo profiliranje strank, več o piškotkih si preberite tukaj.

ZAKAJ:

Na eni strani gre za temeljno lastnost delovanja svetovnega spleta, pri čemer se na strežnikih kjer gostuje spletna stran beležijo podatki o dostopu na to stran (IP naslov, čas obiska), za kar obstojijo tudi razlogi varnosti omrežja (npr. beleženje nepooblaščenih dostopov). V tem delu gre za vašo pogodbeno obveznost, saj brez tega spletna stran ne deluje.

Na drugi strani, ob podanem soglasju, izvajamo profiliranje strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

KOLIKO ČASA:

Čas hrambe posameznih podatkov, ki jih zbiramo ob dostopu na spletno stran najdete v zavihku piškotki, ki je dostopen s klikom na to povezavo.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, ti izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, drugim tretjim osebam se ne posredujejo.

Osebni podatki se z naše strani ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

·       seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;

·       omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;

·       pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi z neposrednim trženjem oziroma profiliranjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene, pri čemer za vas ne nastanejo nobene negativne posledice.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na naslov spletne pošte: info@lspr.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

II.         e-novice LSPR

V zvezi z izvajanjem storitve e-novice, na podlagi vašega izrecnega soglasja zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu spletne pošte.

ZAKAJ:

Osebne podatke zbiramo zato, da lahko izvedemo storitev in vam posredujemo obvestila in novice, ter da vas obveščamo o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah našega podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. Brez zbranih osebnih podatkov storitve ni moč opraviti.

V navedenem okviru izvajamo tudi tržno obveščanje prek elektronske pošte, v zvezi s katerim izrecno opozarjamo na pošiljanje personaliziranih ponudb. Glede personalizacije ponudb izpostavljamo, da z namenom zagotavljanja boljše in bolj usmerjene ponudbe izvajamo profiliranje strank, s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov za ta namen je privolitev. Več o tem si lahko preberete tudi v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe, ki obravnava piškotke - povezava.

Če se ne strinjate, da vas obveščamo na opisani način, lahko kadarkoli umaknete podano soglasje oziroma ugovarjate obdelavi, to ne vpliva na vaše pravice iz razmerji z nami in ne predstavlja nikakršne oteževalne okoliščine.

KOLIKO ČASA:

Do odjave, pri čemer se lahko od prejemanja e-novic odjavite kadarkoli.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, ti izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

·       seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;

·       omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;

·       pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

Podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja nam lahko pošlje preko spletne pošte: info@marketingmagazin.si ali pisno po pošti na sedež podjetja. Na ta način lahko uveljavljate tudi preostale zgoraj navedene pravice.

V zvezi z neposrednim trženjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

III.         Prijava in udeležba na izobraževanju LSPR

Spoštovani,

v zvezi s prijavo na izobraževalni program LSPR, ki ga organizira Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, tel. št. +386 (0)1 43 45 640, elektronski naslov: info@marketingmagazin.si, za potrebe sklenitve pogodbe, izvedbe izobraževanja ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo v izobraževalnem procesu, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, naslovu spletne pošte, podatek o delodajalcu in delovnem mestu, podatek o davčni številki ter podatek o prisotnosti na predavanjih.

ZAKAJ:

Za potrebe nemotenega izvajanja izobraževanja, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe. Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, kar ne velja za podatek o delodajalcu in delovnem mestu. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

KOLIKO ČASA:

Do 5 let od dneva zaključka izobraževalnega programa.

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter predavatelji, ki so praviloma zunanji sodelavci našega podjetja, slednji zgolj v obsegu potrebnem za izvedbo predavanj.

Zbrane podatke bodo uporabljali tudi partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačevanja zunanja pravna služba za namen izterjave, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

·       seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;

·       omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;

·       pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@lspr.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.